راهنما
 
 
به ازاي هر پرداخت %20 اعتبار ميگيريد. اعتبار فقط به آدرس ايميلي که با اون ثبت نام شده تعلق ميگيره.

در زمان حمايت %20 سکه بيشتري تحويل ميشه.

انتقال نقره يعني حذف اکانت.
جوایز سرور

جایزه برنده : مبلغ 100.000 تومان وجه نقد

اعضای اتحاد برنده: نفری 200 سکه