برای امور پشتیبانی در داخل بازی به اکانت مولتی هاتنر نامه بزنید.
اگر به هر دلیلی نمی توانید به داخل بازی دسترسی پیدا کنید به ایمیل زیر پیام دهید.

sup.warian@gmail.com